Klicka här för att istället läsa dokumentet
Partiernas ställningstaganden till våra krav kring livsmedel

Klicka här för att istället läsa dokumentet

Partikommentarer

Här listas de kommentarer som partierna har haft möjlighet att ge till
varje fråga.

Livsmedel

31. Uppmuntra produktionen av hälsosam, hållbart producerad mat som producerats utifrån höga etiska och djurskyddskrav genom lagstiftning, nationella ekonomiska stöd och skattemässiga justeringar.

Folkpartiet: Det viktigaste är att vi har ett tydligt regelverk som säkerställer säker mat och god djurhållning. Subventioner till produktion är inte den bästa lösningen.

32. Stimulera ekologisk produktion genom skattedifferentiering. Ekologisk produktion är den enda långsiktigt hållbara livsmedelsproduktionen och bör premieras med lägre skatt än den reguljära produktionen.

Miljöpartiet: Vi vill stimulera ekologisk produktion på annat sätt. Sänkt skatt på ekomat är dels ett dyrt sätt att stödja, dels kan handeln passa på att öka sina marginaler på ekomat ännu mer.

Folkpartiet: Konsumentinformation är viktigare för att uppmuntra konsumenten att göra medvetna och aktiva val. Ekonomiska styrmedel är oftast effektivare i producentledet än i konsumentledet. Exempelvis anser vi att en återinförd skatt på handelsgödsel bör övervägas för att minska spridningen av kadmium.

34. Nuvarande utveckling av köttproduktion och -konsumtionen bör ifrågasättas och förändras. Hälsa, klimat och djurskydd är några utgångspunkter för en förändring av vår köttkonsumtion. Vägled konsumenter och stimulera till en mer vegetarisk kost.

Folkpartiet: Staten ska inte bestämma vad medborgarna ska äta. Olika slags kött belastar miljön och klimatet olika. Av klimatskäl vore det bra om konsumtionen av kött från intensivuppfödning minskade, och samtidigt behövs betande mular för att säkra den biologiska mångfalden. Bättre information till konsumenterna gör det möjligt att välja kött som inte belastar miljön. Vi välkomnar också forskning vad gäller fodersammansättningens utsläpps- och miljöeffekter.

40. Förbjud reklam för ohälsosam mat och dryck till barn. Den bidrar till en ohälsosam livsstil och motverkar föräldrars försök att ge sina barn sunda matvanor.

Folkpartiet: Vi är som sagt generellt emot reklam som riktar sig direkt till barn. Att ha särskilda reklamregler för t.ex. chips och choklad är dock inte realistiskt.

42. Verkställ det beslut som riksdagen har fattat om att förbjuda tillsatta transfetter. I nuläget dumpas livsmedelsprodukter innehållandes transfetter på den svenska marknaden.

Folkpartiet: I första hand är det viktigt att eftersträva gemensamma EU-regler. Transfetter i mat ska motverkas och tydlig innehållsmärkning är grundläggande för att konsumenten ska kunna välja bort livsmedel med transfetter. Intaget av transfettsyror i Sverige är i nivå med och i vissa fall lägre än vad som konsumeras i Danmark, Norge och Finland. Nivån är under den högsta nivå som WHO rekommenderar – 2,5–3 gram per dag för en vuxen person. Detta ska ställas i relation till intaget av mättat fett som är tre gånger högre än WHO:s rekommenderade högsta intag.

43. Öka konkurrensen och minska marknadskoncentrationen inom dagligvaruhandeln genom politiska åtgärder. Marknadskoncentrationen inom dagligvaruhandeln är osund. Studier behövs om hur dominerande aktörer påverkar tillgänglighet och priser för konsumenter.

Folkpartiet: Den viktigaste politiska åtgärden är en effektiv konkurrenslagstiftning och att vårda den inre marknaden i EU, så att fler aktörer kommer in på den svenska dagligvarumarknaden. Det är så vi vårdar en välfungerande marknadsekonomi.

45. Utöka ursprungsmärkningen till att gälla kött, fisk, fågel, mjölkprodukter och utvidga informationskravet till restaurang och storkök. Ursprungsmärkning är ett redlighetskrav och ett tydligt allmänt konsumentkrav.

Folkpartiet: Det är dock mycket viktigt att bestämmelser om märkning hänger ihop med fungerande system för tillsyn och kontroll. Märkningssystem som inte följs upp ger bara bluffmakarna nya möjligheter.

46. Inför fullständig innehållsdeklaration på oförpackade livsmedel i butik och på restaurang. Konsumenten har rätt att veta vad den äter och utsatta konsumentgrupper såsom allergiker har särskilda krav på tillförlitlig innehållsdeklaration.

Folkpartiet: Vi är generellt för skärpta regler om innehållsdeklaration av livsmedel även om vissa frågor behöver övervägas närmare. Se även fråga 45.

47. Konsumenten har rätt till information om GMO och det gäller även GMO i foder. Dagens tillämpning av genteknik på grödor är inte lösningen i en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.

Folkpartiet: Vi instämmer i kravet på information, men håller inte med om den andra meningen. Vad som är lösningen på en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion, och som kan mätta jordens befolkning, återstår att se och bör överlåtas till forskningsvärlden att analysera vidare.

48. Skapa effektivare och likvärdig livsmedelskontroll genom att ansvaret överförs från kommunerna till staten. Därmed behandlas livsmedels- och djurskyddskontrollen lika. Se till att system, incitament och medel utformas så att kontrollen blir effektiv.

Miljöpartiet: Riksrevisionens pinfärska uppföljning visar att den kontroll som staten nu ansvarar för inte fungerar väl.

Folkpartiet: Tillsynen ska givetvis vara effektiv, men den behöver inte nödvändigtvis vara statlig för att uppnå det syftet/målet.