Konsumenter har rätt att veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för den tjänst och dess funktioner som de önskar ingå avtal om. Avtalen ska formuleras på ett klart och begripligt språk och konsumenten skall ha en reell möjlighet att granska alla villkoren och förutse vilka konsekvenser villkoren får. Därför är det av största vikt att villkoren är både tydliga och kortfattade samt att man får del av dem redan innan man registrerar sig för tjänsten.

Efter en genomgång av Spotifys avtals- och integritetsvillkor anser vi att Spotify inte ger konsumenten en rimlig chans att ta del av eller förstå innebörden av de villkorstexter som man blir bunden av. Vi anser att Spotifys avtals- och integritetsvillkor är oskäliga och anmäler därför avtalsvillkoren till Konsumentverket. 

Vi vidhåller att vi tycker att tjänsten innebär stora fördelar för konsumenten. Men vi tycker då att det är särskilt tråkigt att avtalsvillkoren till en så bra tjänst måste vara av sådan karaktär att mycket få användare tros ha läst och förstått vad de går med på. Avtal för en enkel tjänst ska inte vara över 30 sidor, vi vill därför att Konsumentverket prövar tjänstens avtalsvillkor. 

Läs anmälan