Remissvar

Diarienummer Fi2018/01709/KO
Diarienummer Fi2018/01710/KO

Sveriges Konsumenter välkomnar EU-kommissionens initiativ ”en ny giv för konsumenterna”. Lagförslagen om grupptalan och ändringarna i konsumentskyddsdirektiven, det så kallade omnibusdirektivet, har förutsättningar att förbättra villkoren för både konsumenter och näringsidkare och därigenom skapa en bättre balans på marknaden. Vi står bakom EU-kommissionens ambition att åtgärda de ökande riskerna för överträdelse av konsumentskyddet genom att förbättra efterlevnaden av konsumentskyddet och ge konsumenter en realistisk chans till gottgörelse. Det föreslagna direktivet om grupptalan innebär ett nytt och efterlängtat verktyg för att hantera överträdelser mot stora grupper konsumenter i EU.

Grupptalan
Sveriges Konsumenter anser det nödvändigt att bredden i förslaget bibehålls så att viktig sektorslagstiftning omfattas. Exempelvis är det av stor betydelse att lagstiftningen om passagerares rättigheter omfattas så att konsumentproblem vid flygresor kan hanteras med europeisk grupptalan.

Vi anser att subsidiaritetsprincipen respekteras då ambitionen med förslaget är att konsumenter och näringsidkare behandlas på samma sätt oavsett vilket land överträdelsen inträffade.

Direktivförslaget innebär att en väsentlig brist i den nuvarande konsumentlagstiftningen åtgärdas. Ett europeiskt regelverk för grupptalan öppnar för att kunna hantera omfattande konsumentproblem såsom Dieselgate-skandalen. Det är nödvändigt att tydliggöra att direktivet måste vara en ”minimilagstiftning” för att inte motverka väl fungerande nationella ordningar såsom den svenska modellen för grupptalan. Mot den bakgrunden anser vi att följande lydelse i skäl 24 är oklar: ”Under förutsättning att den nationella mekanismen är förenlig med de villkor som fastställs i detta direktiv”.

Vi ställer oss tveksamma till möjligheten till nationell avvikelse i komplexa fall i enlighet med lydelsen i artikel 6 paragraf 2 och 3. Det är särskilt i de svåra fallen konsumenten behöver en väl fungerande europeisk grupptalan, t ex vad gäller ett synnerligt komplext fall såsom Dieselgate.

Ett tydligt problem med kommissionens förslag är att det endast tillåter grupptalan efter att överträdelsen har fastställts. Då processer i regel tar lång tid är det nödvändigt att båda processerna kan pågå samtidigt.

Omnibusdirektivet
Förlaget ger möjlighet till gottgörelse för konsumenten vid otillbörlig marknadsföring vilket innebär ett stort steg framåt och en reell förstärkning av en uppenbar brist i nuvarande lagstiftning. Rätten att upphäva kontraktet och rätten till kompensation är nödvändiga förbättringar men behöver kompletteras med rätt till återbetalning. Dessutom borde konsumenträttsdirektivet innehålla tydliga rättigheter för konsumenten när lagsstiftningen inte efterlevs såsom att konsumenten inte ska vara bunden till kontraktet om näringsidkaren uppenbart inte fullgjort sina skyldigheter.

Sveriges Konsumenter anser att påföljderna i konsumentskyddslagstiftningen inte är tillräckliga och i synnerhet behövs väsentligt höjda bötesbelopp för stora aktörer. Vi ger följaktligen vårt fulla stöd till införande av tydligt avskräckande påföljder i alla de fyra konsumentskyddsdirektiv som omnibusdirektivet omfattar. Vi anser att det är rimligt att de tuffaste sanktionerna är jämförbara med sanktionerna i dataskyddsförordningen och vi ser ingen anledning till att straffa dataskyddsöverträdelser tuffare än överträdelser mot konsumentskyddslagstiftning.

Vi stödjer till fullo ambitionen att jämställa betalning genom data med pengar vad avser ångerrätt och informationskrav i konsumenträttsdirektivet. Dessutom anser vi att alla typer av betalning som princip bör jämställas med monetär betalning. Vidare anser vi att informationskraven bör kompletteras för att tydliggöra att konsumenten alltid måste informeras i de fall konsumentens data används till ekonomisk vinning för företaget. Dessutom behövs förändringar av direktivet om otillbörliga affärsmetoder för att tydligare definiera vad som avses med pris och ett förbud införas mot att marknadsföra tjänster som ”gratis” när de bygger på någon form av motprestation från konsumenten.

Förslagen för att stärka konsumentens skydd på marknadsplatser och plattformar är ett nödvändigt steg i rätt riktning. Det gäller transparenskraven för ”ranking kriterier” och vem som betalar för sökresultaten liksom kravet på att tydliggöra vem som är den kontrakterande parten och om konsumentlagstiftningen är gällande. Däremot saknas tydliga sanktioner för de fall plattformen inte lever upp till kraven. En plattform bör vara ansvarig i det fall den inte informerar konsumenten om att det är en tredje part som tillhandahåller varan eller tjänsten. Vidare och i det fall rätt information inte ges, bör plattformen bli den ansvariga parten i kontraktsförhållandet. Generellt saknar vi ett mer långtgående och tydligt ansvar för plattformar gentemot konsumenten i den föreslagna lagstiftningen. Onlineplattformar med stort inflytande över sina leverantörer bör hållas ansvariga för vilseledande information om de inte kan visa på att de systematiskt tillser att missvisande information beivras.

Sveriges Konsumenter emotsätter sig de föreslagna försämringarna av ångerrätten vad avser att säljaren endast behöver betala konsumenten efter att hen fått varan i besittning. Det är orimligt att konsumenten ska ligga ute med pengar både under den tid hen väntar på att erhålla produkten efter genomfört köp och vid eventuell retur av varan. Konsumenten borde kunna köpa en ny produkt, som bättre uppfyller förväntningarna då den utnyttjat sin ångerrätt, utan att under en tid vara dubbelt debiterad. Dessutom ställer vi oss högst tveksamma till att ångerrätten kan begränsas om konsumenten använt produkten mer än nödvändigt för att undersöka dess egenskaper. Denna förändring riskerar att bli föremål för tolkning som i grunden riskerar att försämra ångerrätten. 


Stockholm 180614

Jens Henriksson
internationell sekreterare