– Rapporten pekar åt samma håll som många andra vetenskapliga studier. Vi måste äta mindre men bättre kött och betydligt mer vegetariskt, samtidigt som svinnet måste minska. Sveriges Konsumenter kommer att fortsätta driva på denna utveckling, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.  

Rapporten "Our Food In The Anthropocene: The EAT-Lancet Commission on Healthy Diets from Sustainable Food Systems" stödjer i stora drag Livsmedelsverkets arbete, till exempel när det gäller minskning av socker och skräpmat. Men när det gäller mängden kött finns det skillnader. De svenska råden rekommenderar max 500 gram kött och charkuterier i veckan, gärna mindre, medan rapporten säger att köttkonsumtionen globalt måste minska till 100 gram i veckan (vilket är ungefär som en liten hamburgare). Det är dock tydlig att det finns utrymme för anpassningar till lokala och regionala förhållanden, vilket man ska se närmare på i nästa steg.  

Sveriges Konsumenter höll i rundabordssamtal   

Rapporten presenterades på Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm i januari och var utgångspunkt för fyra rundabordssamtal som anordnades av Stockholm Recilience Center. Ett av samtalen leddes av Jenina Dahlberg som arbetar med mat- och hållbarhetsfrågor på Sveriges Konsumenter. Syftet med samtalen var att ge tillfälle för svenska aktörer inom olika delar av matsystemet att diskutera hur de kan bidra till och skapa den omställning som beskrivs i rapporten. Runt Sveriges Konsumenters bord medverkade representanter från handeln och civilsamhället, allt från de stora matkedjorna till Cancerfonden och Naturskyddsföreningen.  

–  Normförskjutning var något vi återkom till flera gånger under samtalet. Växtbaserad mat måste sluta behandlas som ett alternativ och istället bli det nya normala. 2018 var första gången köttkonsumtionen minskade i Sverige på decennier och vi såg en tydlig vegotrend. Nu behöver alla aktörer i olika delar av samhället stödja och förstärka den konsumenttrenden. Bönan måste bli den nya biffen, säger Jenina Dahlberg från Sveriges Konsumenter.  

Livsmedelsverket bjuder in till högnivåmöte  

De övriga tre rundabordssamtalen leddes av Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström med deltagare från myndigheter och departement, Världsnaturfondens matexpert Anna Richert med deltagare från grossister och restauranger, samt AxFoundations Carolina Sachs med deltagare från produktionssidan.     

Livsmedelsverket meddelade att de under våren ska bjuda in till ett högnivåmöte med departement och myndigheter för att diskutera konkreta åtgärder, vem som kan göra vad och vilka som behöver samarbeta. Ambitionen är att även näringslivet och konsumentorganisationer engageras i arbetet.  

-– Det är radikala förslag, men det är den väg världen behöver gå om vi ska kunna försörja en växande befolkning inom planetens gränser, säger Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket angående rapporten.