Regeringen vill dock förändra målen, de är inte nöjda med ”konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val”.

- Vi hoppas att intentionerna i regeringsförklaringen infrias, till exempel vad gäller en mer hållbar konsumtion. Vi förutsätter också att regeringspartierna framöver lever upp till vad de sagt innan valet i enkäten där vi lyfter våra 100 krav, säger Jan Bertoft, generalsekreterare.

De 100 kraven omfattar konsumenträtt, livsmedel, finansiella tjänster, hälsa, energi och digitala tjänster. Majoriteten av partierna var där överens om bland annat tuffare reglering för att konsumenter inte ska bli lurade.

Örjan Brinkman, ordförande för Sveriges Konsumenter, säger:

- I arbetet med att förnya målen med konsumentpolitiken tar vi för givet att regeringen kommer att tidigt bjuda in konsumentintressena till dialog och medverkan. Här har vi till exempel mycket att lära av Danmark och Norge.

Konsumentpolitiken, som den definieras i budgeten, kostar 217 miljoner kronor. Det är därmed ett av de minsta utgiftsområdena i hela budgeten. En viss förstärkning av myndigheterna sker, framför allt Allmänna reklamationsnämnden. Denna finansieras av att stödet till konsumentorganisationer skärs ner med två miljoner kronor.

- Detta finner vi helt oacceptabelt och kontraproduktivt. Vi är oroliga över de signaler detta sänder till alla dem som engagerar sig i det frivilliga, demokratiska konsumentarbetet, säger Örjan Brinkman.

- Tyvärr saknas fortfarande ett tydligt konsumentperspektiv på många håll i budgeten och insikten om hur viktig en stark konsumentpolitik är för att minska klyftorna och för en hållbar utveckling.