Yttrande över KemI:s redovisning av regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika.

Sammanfattning

Vi instämmer i förslaget att regeringen bör förbjuda försäljning av kosmetiska produkter som sköljs av och som innehåller mikrokorn av plast. Vi instämmer också i förslaget att Sverige fortsatt ska verka för en gemensam EU-reglering och att när den är på plats anpassa det svenska förbudet till det EU-gemensamma. Däremot vill vi gå längre än förslaget och låta all användning av mikroplaster i denna typ av kosmetiska produkter omfattas av förbudet, oavsett om det innebär en ringa utfasningskostnad för företagen eller ej.  Enligt utredningen finns det ju redan idag rikligt med kända substitut för mikroplaster för denna typ av produkter.

Viktig markering

Enligt utredningen är det en liten andel av den totala mängden mikroplaster i den marina miljön som kommer från kosmetiska produkter men vi anser ändå att det är en viktig markering att vi ser det som angeläget att minska utsläpp av mikroplaster i våra marina miljöer.  Eftersom det dels finns många substitut för mikroplaster för denna typ av produkter och dels att man inom branschen redan har inlett ett arbete med frivilliga åtaganden för att fasa ut mikroplaster torde inte förslaget innebär så stora konsekvenser för de berörda företagen.

EU-reglering

Att vänta på en eventuell framtida reglering på EU-nivå ser vi inte som ett alternativt. Dels finns det enligt utredningen inget intresse för frågan och skulle det ändå bli aktuellt lär det dröja onödigt länge innan det skulle få konsekvenser för svensk lagstiftning. Här har vi istället en möjlighet att visa att vi driver en stark miljöpolitik inom alla områden, oavsett hur stor eller liten frågan är och kan förhoppningsvis få med oss fler länder som följer vårt exempel.

Maria Wiezell
Konsumentjuridisk expert