Sveriges Konsumenter har beretts tillfälle att yttra oss över SOU 2015:76 samt TLV:s delredovisning av "Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård".

Ett tandvårdsstöd för alla

Vi delar utredningens förslag om att det behövs ett antal åtgärder som kan bidra till en bättre fungerande tandvårdsmarknad där maktbalansen mellan patient/konsument och behandlare jämnas ut och patientens/konsumentens ställning stärks.

En ingång/kanal

Det måste bli enklare för patienten/konsumenten att orientera sig om vilket tandvårdsstöd man är berättigad till på ett personligt plan. En ”ingång/kanal” där all information återfinns oaktat om det är statens tandvårdsstöd eller landstingens, information om munhälsans koppling till vissa medicinska tillstånd eller information om tvisthantering. ”Ingången” ska ge patienten/konsumenten bättre förutsättningar att veta vilka frågor den ska ställa för att förbättra förutsättningarna vid samtal med utföraren. Lösningen får inte bara vara webbaserad, utan måste kunna användas av alla. Informationen ska vara på lätt svenska och andra språk.

”Ingången” ska orientera patienterna/konsumenterna om hur och var man kan få mer hjälp och stöd. Det kan exempelvis vara via Försäkringskassan som utredningen föreslår i kombination med den kommunala konsumentvägledningen som finns runt om i landet. Möjlighet till muntlig kommunikation är en nödvändighet.

En fungerande prisjämförelsetjänst

Om vi ska få en fungerande prisjämförelsetjänst krävs att det är de faktiskt debiterade priserna som man kan jämföra med TLV:s referenspriser. Alltså de uppgifter som behandlare inlämnar till Försäkringskassan. Det ska också finnas en tydlig information om att det råder fri prissättning inom tandvården.

Det krävs också att priserna kompletteras med mått på patientbedömd kvalitet som inhämtas genom en nationell patientenkät för tandvård.

Tjänsten måste vara användarvänlig och ha sin utgångspunkt i patientens/konsumentens behov.

Tjänsten ska visa vilka vårdgivare som ger garantier, om de är anslutna till en förtroendenämnd, om överenskommelse kring tvisthantering finns etc.

Om själva prisjämförelsetjänsten skapas som öppen data (PSI-direktivet) så kan tjänsten finnas både i ovan föreslagna ”ingång/kanal” som på många fler platser som vill erbjuda prisjämförelse inom tandvård.

Ett förbättrat konsumentskydd för tandvården

Utredningen föreslår att en särskild utredning tillsätts för att föreslå konkreta åtgärder för att förbättra konsumentskyddet inom tandvården. Vi vill här uppmärksamma några områden som bör lyftas in i den utredningen:

Något som de konsumenter som kontaktat oss är missnöjda med är prissättningen. Det är svårt att i förväg få ett kostnadsförslag och väldigt sällan finns en prislista uppsatt hos tandläkaren så att man själv kan se vad olika ingrepp och behandlingar kostar. Det individuella kostnadsförslag som patienten/konsumenten erhåller ska baseras på individens ”ingångsvärden”, var man befinner sig i prissubventionscykeln och vara det faktiska pris som uppstår. En individuell prisjämförelse kräver således att utförarna utgår ifrån samma uppgifter när kostnadsförslag tas fram.

Att förstå hur ersättningssystemet fungerar är också det näst intill omöjligt för de som kontaktat oss.

Många tandläkare tar betalt för ett kostnadsförslag och hur ska man då som patient ha råd att gå runt till flera tandläkare för att få ett bra pris på de behandlingar som behöver utföras. Det räcker inte med att bara jämföra på nätet eftersom olika tandläkare kommer med olika förslag på vad man behöver göra.

Det svårt med att förstå huruvida det ingrepp tandläkaren gör verkligen är nödvändigt. Det är lagningar på provisorium och ingrepp som annan tandläkare kan tycka är onödigt. Går man till flera olika tandläkare får man ofta både olika behandlingsförslag och helt olika kostnadsförslag.

Många upplever att det utförs åtgärder man inte bett om, t ex information hur man borstar sina tänder eller använder tandtråd.

Det är många som klagar på icke fackmässigt korrekt utförda åtgärder. Lagningar som går sönder, kronor som spricker eller ramlar ut, inflammationer på grund av felaktigt utförda åtgärder med mera. Oftast får man betala även för det besöket man bokar för att få tandläkaren att åtgärda en felaktigt utförd åtgärd, alltså inte en kostnadsfri reklamation. Det är bara om man har fått en garanti som man får ett fel åtgärdat utan kostnad. Självklart borde det vara kostnadsfritt att få ett undermåligt utfört ingrepp åtgärdat oavsett man har garanti eller inte.

En översyn av fakturaspecifikationen behövs så att posterna på fakturan och hur man kommit fram till priset för patienten framgår samt hur mycket tandvårdsbidrag varje ingrepp medger.

De viktigaste frågorna är sammanfattningsvis;

  • Att det borde vara obligatoriskt att erbjuda ett kostnadsfritt kostnadsförslag för patienten, annars kommer vi aldrig att kunna jämföra priser på tandvård.
  • Att vid reklamation av tandvård måste patienten även få med sig det statliga bidraget till ny utförare.
  • Att man inför obligatoriskt krav på att tandläkare är försäkrade mot felbehandlingar.
  • Att man inför krav om garanti på tandvårdsbehandlingar.
  • Att vid återkrav från Försäkringskassan till tandvården ska återbetalning även ske till patienterna om åtgärderna inte genomförts.

TLV:s delredovisning

Vi ser positivt på TLV:s tolkning av sitt uppdrag och ambitionen att ta fram en konceptuell skiss tillsammans med intressenter (tandvården och tandvårdens intresseorganisationer, relevanta myndigheter) för att kostnadseffektivt utveckla och genomföra en lösning med brett stöd.

Vi har haft förmånen att, tillsammans med Privattandläkarna och Folktandvårdsföreningen, delta i en workshop arrangerad av TLV i detta syfte. Det känns glädjande att vi hade mycket gemensamma bilder och förslag. Vi ser framemot TLV:s slutredovisning som ska presenteras senast 15 februari 2016.

Stockholm dag som ovan

Örjan Brinkman
Sveriges Konsumenter