Det gäller i synnerhet arbetet som genomförs av myndigheter på kommunal nivå. Sveriges Konsumenter ställer sig dessutom frågande till varför varken vi som konsumentorganisation eller handelns och företagarnas branschorganisationer funnits representerade som experter i utredningen.

En fungerande marknadskontroll är den kanske viktigaste åtgärden för att produkter ska leva upp till de krav som fastställts i lag och standarder. Marknadskontroll är en nationell kompetens inom EU. Därmed är det viktigt att den fungerar i Sverige liksom i alla andra EU-länder. Mot den bakgrunden är det synnerligen viktigt med samordning och samarbete mellan EU-länderna något denna utredning inte haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för. En enhetligare marknadskontroll i Sverige främjar sannolikt Sveriges möjligheter till ett effektivt samarbete med de olika marknadskontrollmyndigheterna i EUs medlemsländer. Ett exempel på EUs ambitioner för samordning och bättre marknadskontroll är det varupaket EU-kommissionen presenterade i december. Varupaketet innehåller ett förslag till förordning som utgör ett ramverk för att förbättra marknadskontrollen inom EU. Utredningen hänvisar till lagstiftning som kan komma ersättas av det nya varupaketet och mot den bakgrunden bör arbetet med genomförandet av lagstiftning för en enhetligare marknadskontroll ske med beaktande av konsekvenserna av EUs varupaket.

När man i EU-sammanhang beskriver en väl fungerande marknadskontroll lyfts betydelsefulla aktörer som konsumentorganisationer och andra representanter från det civila samhället fram vid sidan av myndigheterna. Denna roll belyses inte i utredningen och det fanns inte heller tydliggjort i utredningens uppdrag. Dessutom saknas en ingående konsekvensanalys av det omfattande marknadskontrollarbetet som sker på kommunal nivå, t ex kan konsumentvägledningen ha en viktig roll i kommuners marknadskontrollarbete.

Tillträde till bostäder 9 §
Då näringsverksamhet inte sällan, i sin helhet eller i delar, utförs i lokaler inhysta i bostäder anser vi i motsats till utredningen att det är nödvändigt att myndigheter ges rätt att begära tillträde till de lokaler där produkter hanteras även i de fall det handlar om en bostad.

Anonyma inköp 11 §
Sveriges Konsumenter tillstyrker att kontrollmyndigheter ska ha rätt att göra anonyma inköp. Det är ett viktigt instrument inte minst vid marknadskontroll för produkter som säljs via e-handel och en förändring som vi anser synnerligen nödvändig.

Särskilt allvarlig risk 14 §
Vad innebär formuleringen "särskilt allvarlig risk"? Vi känner inte igen denna formulering från EU-lagstiftning eller tidigare svensk lagstiftning om marknadskontroll. Vi anser att "allvarlig risk" är tydligare och i mindre utsträckning riskerar att skapa tolkningsproblem.

Vite 15 §
Sveriges Konsumenter anser att föreläggande eller förbud i normalfallet ska förenas med vite. Samtidigt bör marknadskontrollmyndigheterna ha möjlighet att bedöma när vite är nödvändigt för att åstadkomma följsamhet. Vi menar att det är viktigt att följa upp myndigheternas användande av vitesföreläggande så att vite används i tillräcklig utsträckning men förordar den mjukare skrivningen "att förbud får förenas med vite".

Nationella saluförbud för livsmedel
Sveriges Konsumenter anser det vara högst otillräckligt med kommunens nuvarande möjlighet till saluförbud som dessutom måste riktas till varje relevant aktör. Vi anser att ett nationellt system för saluförbud för livsmedel bör införas vid allvarlig risk för konsumentens hälsa.

Tjänster
Utredningen nämner att tjänster omfattas av produktsäkerhetslagen. Mot den bakgrunden saknas en särskild analys och eventuella förslag om hur marknadskontrollen bör förbättras på detta område som utgör en särskild utmaning för marknadskontrollen.

Släppa ut på marknaden
Begreppet "släppa ut på marknaden" kan vara svårtolkat då marknadskontroll vid indikationer på osäkra produkter bör ske så tidigt som möjligt i leverenskedjan. Vi anser att produkter som ännu inte släppts ut på marknaden bör omfattas och att detta görs tydligt.

Sekretessbrytande bestämmelser (s. 243-44)
Kommunikationen mellan myndigheter i marknadskontrollärenden behöver underlättas. Sveriges Konsumenter instämmer i behovet av sekretessbrytande bestämmelser mellan de marknadskontrollerande myndigheterna.

Produktområden där marknadskontrollmyndighet saknas (kap 6.6 s. 271)
Sveriges Konsumenter instämmer i utredningens bedömning att de produktområden som saknar marknadskontrollerande myndighet bör ses över. Ett sådan arbete bör initieras snarast. Det är anmärkningsvärt att flera viktiga produktområden, som dessutom varit kända under lång tid, inte har införlivats i lämplig myndighets ansvar för marknadskontroll.

Kompetensförsörjning
En god kompetensförsörjningen för de myndigheter som arbetar med marknadskontroll skulle underlättas av ett mer enhetligt regelverk om marknadskontroll. Det skulle underlätta rörligheten mellan myndigheter av de tjänstemän som arbetar med marknadskontroll och närliggande arbetsuppgifter såsom deltagande i standardiseringsarbete.

CE-märkning
Sveriges Konsumenter anser att CE-märkningen i sin nuvarande utformning inte utgör en fungerande märkning. Vi instämmer i utredningens bedömning att det behövs en översyn av reglerna då marknadskontrollen av felaktigt CE-märkta produkter inte fungerar. I många fall saknas möjlighet att ingripa mot felaktigt CE-märkta produkter. Vidare anser vi att CE-märkningen inte är en konsumentmärkning utan snarare bör finnas i den tekniska dokumentationen av en produkt.


Avslutningsvis

Sveriges Konsumenter anser inte att en minskning av antalet myndigheter med ansvar för marknadskontroll utgör en lösning i sig. Däremot kan förändringar och förtydliganden av myndigheters ansvar, liksom möjligen sammanslagningar, vara motiverade för att stärka marknadskontrollen. Marknadskontroll sker bäst i nära samarbete med myndigheters ansvar för lagstiftning och inte minst det ofta på myndigheter försummade standardiseringsarbetet. Det är alltid att föredra att den marknadskontrollerande myndigheten har god kunskap om den del av marknaden som de utövar tillsyn och marknadskontroll över.

Det måste klargöras vilken marknadskontrollerande myndighet som har ansvar för varje produktområde. I de fall ansvarig myndighet saknas eller där en otydlig ansvarsfördelning råder måste ansvarsfördelningen redas ut och effektiviseras för att undvika att områden står utan marknadskontroll eller att flera myndigheter har ansvar för samma produktområde. Exempelvis har Sveriges Konsumenter länge krävt att livsmedelskontrollen görs enhetlig och företrädesvis utförs i statlig regi.

Vi vill upprepa nödvändigheten av att ett arbete genomförs skyndsamt för att kartlägga produktområden där marknadskontroll saknas. Ett illustrativt exempel är att Sveriges Konsumenter under 2016 uppmärksammade att produktgruppen mensskydd inte hade en fungerande marknadskontroll. Det trots att farliga kemikalier identifierats vid marknadskontroll i andra länder och att intimprodukter är kroppsnära och med en lång exponeringstid. Det är svårt att ens föreställa sig att denna viktiga produktgrupp inte hade en tydligt utsedd marknadskontrollerande myndighet.

Konsumenter måste kunna lita på att produkter är säkra. För det krävs en fungerande marknadskontroll. Utredningens förslag är ett steg i rätt riktning men många delar kvarstår för en väl fungerande marknadskontroll för säkra produkter för alla EUs konsumenter.