Socialstyrelsen har i samverkan med Jordbruksverket och i samarbete med ett antal berörda myndigheter utformat en tvärsektoriell handlingsplan. Planen omfattar sex målområden. Sveriges Konsumenter har beretts möjlighet att avge synpunkter på handlingsplanen. För Sveriges Konsumenter är frågan kring hur vi kan motverka en ökning av antibiotikaresistensen en högt prioriterad fråga - liksom för den europeiska konsumentorganisationen BEUC, som tillsammans med sina medlemsorganisationer driver en kampanj för att minska användningen av antibiotika i djuruppfödningen.

Sammanfattningsvis anser Sveriges Konsumenter att:

  • Förslaget till handlingsplan är väl genomarbetat. Underlaget beskriver dagens situation, klargör svagheter och tydliggör behovet av åtgärder, tillräcklig kompetens och ny kunskap. De i planen föreslagna åtgärderna bör genomföras med hög prioritet.
  • Handlingsplanen måste kompletteras med genomförandet av Socialstyrelsens kommunikationsstrategi eftersom kommunikation är en förutsättning för att uppnå önskvärd effekt. Det handlar om delaktighet i hela samhället.
  • Det krävs mandat och att tillräckliga medel ställs till förfogande för att arbetet ska kunna utvecklas samt för att handlingsplanen ska kunna genomföras.
  • Att kompetensförsörjning är en kritisk sektor. Genomförandet står och faller med att berörda myndigheter har tillräcklig kompetens.
  • De sex föreslagna målområdena täcker väl in behovet av åtgärder som krävs av de berörda myndigheterna. Men det krävs också medverkan av andra aktörer, som också kan ge stöd i det internationella arbetet, exempelvis inom EU. Här kan konsumentorganisationer spela en viktig roll.
  • Miljö och livsmedel är områden där kunskapen om spridning av resistens är ofullständig, varför dessa områden bör ges hög prioritet i det fortsatta arbetet. Det gäller också frågorna kring biocider och metallers påverkan på utveckling av resistens.
  • Apotekens omreglering anges i flera fall som skäl för brist på tillförlitliga data om läkemedelsförbrukning och hur dessa används. Detta är inte acceptabelt.

Förutsättningar för framgångsrikt arbete

Miljö: Avsnittet tar upp ett antal områden, där övervakning saknas i dagsläget och där kunskapen är bristfällig. Sveriges Konsumenter anser att det behövs ytterligare satsningar.
Djur och livsmedel: Den svenska användningen av antibiotika till djur är förhållandevis låg. Det är en effekt av många års effektivt förebyggande djurhälsoarbete och en djurskyddslagstiftning som medverkar till att förebygga ohälsa. Den globala handeln och ökad konkurrens utmanar denna gynnsamma situation. Det är därför med oro Sveriges Konsumenter ser satsningar på att lätta på svensk lagstiftning med hänvisning till att detta skulle sänka kostnaderna och öka konkurrenskraften i exempelvis svensk grisuppfödning. Det är en utmaning för lantbruksnäringen att tillsammans med myndigheterna arbeta för fortsatt uppslutning kring vikten av ett förebyggande arbete – friska djur behöver inte antibiotika. Det är också angeläget att skapa beredskap och kunskap kring hur fynd av MRSA och ESBLcarba ska hanteras och hur sanering kan genomföras.

Det åligger myndigheterna att aktivt kommunicera hygienåtgärder som förhindrar att antibiotikaresistens sprids i livsmedelskedjan. Kommunikationsstrategins genomförande är viktigt för att medvetandegöra konsumenterna om riskerna. Av kommunikationsstrategin framgår att det finns stora skillnader mellan länder när det gäller antibiotikaförbrukningen till djur. MRSA anses inte vara en livsmedelssmitta, men man kan ifrågasätta om inte smittade livsmedel kan innebära en ökad risk för att resistensgener sprids i miljö.

Människa

Som konsument av sjukvård, öppen eller sluten, är vi beroende av hög kompetens hos förskrivande läkare och tandläkare. Man måste kunna lita på att antibiotika förskrivs när den behövs och inte förskrivs när det bedöms som onödig och olämplig från resistenssynpunkt. Detta ställer stora krav på en bred kunskap på alla nivåer. Därmed blir verkställigheten av kommunikationsstrategin viktig.

Handlingsplan

Sveriges Konsumenter stöder de sex målområdena och uppfattar att dessa väl täcker in behovet av åtgärder. Handlingsplanen innehåller ett stort antal åtgärder som alla har hög prioritet. Sveriges Konsumenter förutsätter att planen får starkt politiskt stöd och att tillräckliga budgetmedel ställs till förfogande.

Miljöområdet har speciellt utvecklats och Sveriges Konsumenter vill speciellt betona kunskap kring olika produkters innehåll av biocider och metaller. Det krävs ökad medvetenhet om att exempelvis träningskläder kan vara bemängda med silver som antibakteriell tillsats. Konsumenterna måste upplysas om de negativa effekterna av att silver sprids i miljön och användningen av antibakteriellt silver i konsumentprodukter bör begränsas.

Ökade krav måste ställas på tillverkarna av läkemedel. Lägsta pris får inte vara det enda styrmedlet vid val av läkemedel.

Inom området djur och livsmedel finns ett stort antal förslag till åtgärder som har hög prioritet inom målområdena 3 till 5. Det är ytterst angeläget att berörda myndigheter avsätter tillräckliga resurser. Sveriges Konsumenter vill speciellt nämna behov av ökad kunskap om livsmedel som spridning av antibiotikaresistens och strategier kring MRSA och ESBLcarba. Det är fullständigt oacceptabelt att inte alla veterinärer inrapporterar behandlingsdata till Jordbruksverket och att rapporteringen till eHälsomyndigheten inte fungerar på ett tillfredsställande sätt (målområde 5).

När det gäller människa har Sveriges Konsumenter inte tillräcklig kompetens för att ha synpunkter på de många förslagen till åtgärder. Frågan är om den långa listan på åtgärder kräver någon form av prioritering. Vissa åtgärder delas dock med andra områden. Det är angeläget att det skapas en övergripande arbetsgrupp, som ser till helheten kring resistens i miljön, hos djur, i livsmedel och hos människa.

Bakgrund

Bakgrundsbeskrivningen ger en bra motivering till föreslagen handlingsplan. I en globaliserad värld är det internationella arbetet väsentligt. Sveriges Konsumenter vill speciellt peka på arbetet inom Codex Alimentarius och frågans relevans inom kommande frihandelsavtal TTIP där användningen av antibiotika till djur skiljer sig mellan EU och USA. Det är viktigt att förhandlare har kunskap om den svenska hållningen. Sveriges Konsumenter har aktivt engagerat sig i frågan kring TTIP.

Satsningen på miljöområdet ges en uttömmande beskrivning och lyfter mängden av antibakteriella ämnen i konsumentvaror. Även andra källor uppmärksammas som små avloppsanläggningar, gruvor och småbåtshamnar förutom biofilmer, råvatten, badvatten och bevattning. När det gäller djur och livsmedel beskrivs den svenska situationens starka sidor och de brister som kvarstår. Sveriges Konsumenter konstaterar att kommunikationsstrategin speciellt pekar på den låga förbrukningen av antibiotika till djur i Sverige jämfört med många andra länder. Strategin uppmanar också producenter och handel att ställa krav på djuruppfödningens användning av antibiotika i uppfödningen.

Människor och djur kan utsättas för exponering av antibiotikaresistens på en mängd olika vägar. Minskad onödig antibiotikaanvändning framstår fortfarande som en av de viktigaste åtgärderna för att minska risken för ökad antibiotikaresistens.

Kunskap och kompetens är en av nyckelfrågorna. Antibiotikaresistens är en fråga som berör hela samhället. Vi som konsumenter av sjukvård, sällskapsdjursjukvård, livsmedel och andra produkter har också ett ansvar. Men det krävs att konsumenterna är informerade för att kunna göra medvetna val. Därför blir kommunikationsstrategin viktig. Sveriges Konsumenter ser gärna att kunskapen förs ut brett för att skapa ökad medvetenhet. Samarbete med utbildningsväsendet förordas.

Jan Bertoft, generalsekreterare