Remissvar

 • Sveriges Konsumenter yttrar sig om promemorian Fi2016/02589/V Några finansmarknadsfrågor. Vi ställer oss starkt kritiska till att regeringen går emot utredarens förslag och inte vill införa ett provisionsförbud vid finansiell rådgivning.

  • Remissvar
  • Konsumentpolitik
  • Pengar
  • Konsumentskydd
 • Sveriges Konsumenter stödjer förslaget men vill dock se vissa ändringar och mer skärpa. Sverige kan bli ett socialt, jämlikt och socialt inkluderande samhälle, men då måste ursäkter och undantag som finns slopas.

  • Remissvar
  • Konsumentpolitik
  • Tillgänglighet
 • Sveriges Konsumenter välkomnar utredningen men bland annat så ifrågasätter vi om tillgången till betaltjänster är tillräcklig, samtidigt som vi vill se fler åtgärder för ökad tillgänglighet och bättre möjligheter till jämförelser.

  • Remissvar
  • Konsumentpolitik
  • Pengar
  • Konsumentskydd
  • Tillgänglighet
 • Vi instämmer bland annat i förslaget om förbud mot försäljning av kosmetiska produkter som sköljs av och som innehåller mikrokorn av plast, men vi vill också gå längre och låta all användning av mikroplaster i denna typ av produkter omfattas av förbudet.

  • Remissvar
  • Hälsa
  • Konsumentskydd
  • Produktsäkerhet
 • Sveriges Konsumenter har beretts tillfälle att yttra oss över SOU 2015:76 samt TLV:s delredovisning. Vi delar utredningens förslag om att det behövs ett antal åtgärder som kan bidra till en bättre fungerande tandvårdsmarknad med en bättre maktbalans.

  • Remissvar
  • Hälsa
  • Konsumentpolitik
  • Konsumentskydd
  • Tillgänglighet
 • Sveriges Konsumenter har beretts tillfälle att yttra sig om Ds 2015:45. Vi tycker att det är ett bra förslag, som helst borde ha kommit betydligt tidigare.

  • Remissvar
  • Konsumentpolitik
  • Konsumentskydd
 • Angående dialogmöte kring farliga kemikalier i textilier den 23 oktober 2015. Sveriges Konsumenter välkomnar regeringens initiativ och vill framhålla vikten av att arbetet påskyndas och drivs såväl nationellt som i EU.

  • Remissvar
  • Miljö & klimat
  • Hälsa
  • Konsumentpolitik
  • Hållbarhet
  • Konsumentskydd
  • Produktsäkerhet
 • Sveriges Konsumenter har beretts tillfälle att avge ett yttrande över ovanstående utredning om telefonförsäljning.

  • Remissvar
  • Konsumentpolitik
  • Konsumentskydd
 • Vi stödjer det förslag som ges att ett beslut om förbud att lämna krediter ska börja gälla omedelbart. Huruvida detta är tillräckligt effektivt återstår att se och vi utgår från att effekterna kommer att utvärderas ur ett konsumentperspektiv.

  • Remissvar
  • Konsumentpolitik
  • Pengar
  • Konsumentskydd
 • Det är positivt att utredningen Service i glesbygd har definierat vad som ska anses vara en grundläggande nivå av kommersiell service. Vi har dock ett par frågor, ex: vem tar särskilt ansvar för att det ska finnas betaltjänster och kontanthantering?

  • Remissvar
  • Konsumentpolitik
  • Konsumentskydd
 • Vi välkomnar arbetet om en svensk livsmedelsstrategi, där Konkurrenskrafts-utredningen är en del av underlaget. Konsumenterna är en förutsättning för en fungerande livsmedelsstrategi. De kan få en sådan att fungera – eller inte fungera.

  • Remissvar
  • Miljö & klimat
  • Hälsa
  • Mat
  • Hållbarhet
  • Konsumentskydd
 • Sveriges Konsumenter instämmer i att en nationell strategi bör utarbetas för en hållbar konsumtion med etappmål, styrmedel och åtgärder. Strategin måste utgå ifrån vad konsumenten kan göra som individ men även som del av en aktiv konsumentrörelse.

  • Remissvar
  • Miljö & klimat
  • Konsumentpolitik
  • Hållbarhet
 • Utifrån möjliga regleringsalternativ anser vi att fördelarna är större än nackdelarna med förslaget om obligatorisk amortering och att det har störst effekt på skuldsättningen.

  • Remissvar
  • Konsumentpolitik
  • Pengar
 • Sveriges Konsumenter har beretts möjlighet att ge synpunkter på Läkemedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel.

  • Remissvar
  • Hälsa
  • Konsumentskydd
 • Sveriges Konsumenter har beretts möjlighet att ge synpunkter på Livsmedelsverkets uppdaterade kostråd. De uppdaterade kostråden utgör en god grund för en hälsosam och miljömässigt hållbar livsmedelskonsumtion.

  • Remissvar
  • Hälsa
  • Mat
 • Socialstyrelsen har tillsammans med berörda myndigheter utformat en handlingsplan för att hejda antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Vi anser att förslaget är väl genomarbetat, men att förtydliganden och fler samarbeten behövs.

  • Remissvar
  • Hälsa
  • Hållbarhet
  • Konsumentskydd
 • Sveriges Konsumenter har deltagit som expert i utredningen genom undertecknad. Vi anser att utredningen har gjort ett gediget arbete med att klarlägga en mycket komplex problematik.

  • Remissvar
  • Konsumentpolitik
  • Pengar